Tezler/Yayınlar

Hazırlanan tezlerin en güncel halini YÖK Tez Tarama Sisteminden erişebilirsiniz.

SİMGE BARDAK 2007
İç mimarlık eğitiminde bilgisayar destekli tasarımın yeri ve sorunları
Position and problems concerning computer-aided design within education on interior architecture
SERTAÇ KARSAN 2008
Sayısal görüntü ve sayısal görüntü işlemenin tasarıma etkisi
The effect of digital image and digital image processing in design
SALİH AKKEMİK 2009
Sayısal oyunlarda etkileşim tasarımının rolü
The role of interaction in digital games
KEMAL ŞAHİN 2009
Etkileşim tasarımı destekli e-öğrenme ders içeriği geliştirme
Development of interaction design supported e-learning courseware
BİLAL EREN 2009
Biyometrik teknolojilerin etkili tasarlanması ve uygulanmasında yeni bir öneri: Multimodel teknoloji
Biyometrik teknolojilerin etkili tasarlanmasi ve uygulanmasinda yeni bir öneri: Multimodel teknoloji
ÖZGÜR EREN 2009
Bilgisayar oyunlarında dramatik yapı: Alternatif yaklaşımlar
ZİNNET YÜZSEVEN 2010
Tarihi çevre korumasına yönelik bir karar destek sistemi önerisi
A decision support system for the conservation of historical environments
SERKAN GENÇ 2010
Alışveriş merkezleri için uygun yer seçiminde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması: İstanbul örneği
Suitable site selection for shopping malls in Istanbul by using geographical information systems
SALİHA DÖNMEZ 2010
Gelecekçi bakış açısıyla endüstri ürünleri tasarımı ve bilgisay kavramı ile ilişkisi
Industrial product design and compute concept relationship from the point of view of futurism
EMEL AKAY 2009
Bilgisayar ortamında keramik rekonstrüksiyonu: Konservasyona etkilerinin değerlendirilmesi
Computer-based reconstruction of archaeological pottery: Assesments for conservation
GÖRKEM KINIK 2010
Çok katmanlı kısıtlı boltzmann makineleri ile sayısal görüntülerden sanatçı tanıma
Recognizing artist from digital images by multilayered restricted boltzmann machines
OYA OKUMUŞ 2010
Bilgisayar ortamında mimari mekanın sunumunda sinematografik anlatım dilinden faydalanılması
Benefiting from cinematographic elements on the presentation of architectural space in computer media
AHMET BERKAY TUNCAY 2011
İnternet sanatı: Formları ve ele alınan temalar
Forms and thematics of internet art
ZEHRA CİNKAYA AVŞAROĞLU 2011
İlköğretim 6. 7. 8. sınıfları fen ve teknoloji dersinde bilgisayar animasyonunun akademik başarıya etkisi
The impact of the acedemical succes of computer animation for 6.7.8 grade science and technology class
BERRİN ATİKER 2012
İlköğretim öğrencilerine yönelik bilgisayar destekli öğretim yazılımları için ekran tasarımı ilkeleri
Screen design principles of computer-aided instructional software for elementary school students
ŞERAFETTİN TOLGA İNAM 2013
10-adım deneyiminde tasarım ve kullanılabilirlik ilişkisi: Akıllı tv'ler üzerinden bir araştırma
Design and usability relation in 10-foot experience: A research based on smart televisions